_
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDBOLIDE
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc bộ phận Thiết kế Thương hiệu của
Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.