_
Khách hàng: Việt Gia Phú (Vietcomreal)
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc phòng Thiết kế Thương hiệu của
Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.