_
Khách hàng: Castrol
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc phòng Thiết kế Thương hiệu của Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.